Merj gondolkodni!

„ Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha.” (Goethe)

Publikációs jegyzék

Pongrácz Alex tudományos tevékenysége az államelmélet területére esik. Ennek keretében olyan témaköröket vizsgál, mint az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásnak trendfordulói, a közmenedzsment-reformok változásai, a szuverenitás fogalmában a globalizáció és a regionalizáció hatására bekövetkezett módosulások, az állam helye a megváltozott világrendben, valamint a globális klímaváltozás államelméleti és politikai filozófiai aspektusai.

Az uralkodó eszmék típusvariánsai közül kitüntetett kutatási figyelmet fordít a szociálkonzervativizmus irányzatára, az eszmetörténeti hagyományok sorából pedig Carl Schmitt munkásságára. (Ezirányú kutatásait jelenleg folytatja.) A közelmúltban Farkas Ádámmal közösen kutatta a fegyveres erőszak-alkalmazás államelméleti alapkérdéseinek témakörét, valamint az államkudarc és államépítés kihívásának koncepcionális értelmezéseit.

[1] A bukott államok problémájának aktuális kérdései, in Jog, Állam, Politika, VII. évfolyam, 4. szám (2015), pp. 23-37. Letöltés az alábbi linkről.

[2] A globalizáció toposzai, in Kecskés Gábor (szerk.): Doktori műhelytanulmányok 2014. Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2014, pp. 157-168. Letöltés az alábbi linkről.

[3] A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés? in MTA Law Working Papers, 2014/18. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2014 (ISSN 2064-4515). 19. p. Letöltés az alábbi linkről.

[4] A globális kormányzásról való gondolkodás az államelméleti narratívában. In Jogelméleti Szemle, 2020/1. szám, pp. 119-129. Letöltés az alábbi linkről. 

[5] A globális szabadjog térnyerése, in Auer Ádám – Berke Gyula – György István – Hazafi Zoltán (szerk.): Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére. Liber amicorum in honorem Georgi Kiss aetatis suae LXV. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018, pp. 769-774. ISBN 978-615-5877-85-8.

[6] A hálózat csapdájában? Globalizáció és totalitás, in Farkas Ádám (szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások tükrében. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, 2018, pp. 41-61. Letöltés az alábbi linkről.

[7] A kirekesztettség és a bűnözés összefüggéseivel foglalkozó kriminológiai irányzatok bemutatása (Bodnár Zsolttal közösen), in Magyar Bűnüldöző, VIII. évfolyam, 1-2. szám (2017), pp. 51-61.

[8] A közmenedzsment-reformok metamorfózisai, in Új Magyar Közigazgatás, 9. évfolyam, 1. szám (2016), pp. 1-12.

[9] A magyar szuverenitásfelfogás története, in Orbán Balázs – Szalai Zoltán (szerk.): Ezer éve Európa közepén: A magyar állam karaktere. Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány, Budapest, 2019, pp. 193-204.

[10] A nacionalizmus és a nacionalista államfelfogás, in Acta Humana, 2018/4. szám, pp. 103-120. Letöltés az alábbi linkről.

[11] A nemzetközi kereskedelem liberalizálásának főbb aspektusai és hatásuk a nemzetállami szuverenitásra, in Külügyi Szemle, 14. évfolyam, 1. szám (2015), pp. 104-116. Letöltés az alábbi linkről.

[12] A neoliberális államfelfogás alternatívái: a fejlesztő állam paradigmája és a New Public Management neoweberiánus kritikája, in Egresi Katalin – Pongrácz Alex – Szigeti Péter – Takács Péter:  Államelmélet. SZE DF ÁJK Jogelméleti Tanszék, Győr, 2016, pp. 300-307.

[13] Anthologia Philosophico-Politica. Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből. Szöveggyűjtemény. (Hörcher Ferenccel közös szerkesztésben). Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2020. 339 p. ISBN: 9789634982555

[14] A Nyugat alkonya 2.0, in Bóka János (szerk.): A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói. Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Szeged, 2013, pp. 143-144.

[15] A parlamentarizmus válsága Carl Schmitt és Hans Kelsen interpretációjában, in Államtudományi Műhelytanulmányok, 2016. évi 13. szám Letöltés az alábbi linkről.

[16] A politika folytatása más eszközökkel? Avagy gondolatok az állam és az erőszak kérdésköréről, in Államtudományi Műhelytanulmányok, 2017. évi 17. szám. Letöltés az alábbi linkről.

[17] Arkhónok lázadása, avagy volt-e létjogosultsága egy rendszerkritikus fordulatnak? in Takács Péter (szerk.): Unitas multiplex. Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter születésnapjára. Gondolat Kiadó – SZE DFK, Budapest-Győr, 2017, pp. 272-280.

[18] A szuverenitásfogalom változásának 21. századi fejleményei, in Pro Publico Bono, 2018/2. szám, pp. 128-153. Letöltés az alábbi linkről.

[19] A szuverenitás elméletei, in Egresi Katalin – Pongrácz Alex – Szigeti Péter – Takács Péter:  Államelmélet. SZE DF ÁJK Jogelméleti Tanszék, Győr, 2016, pp. 56-65.

[20] Az Alkotmány stabilitása és az új magyar Alkotmány, in Győri Közjogi Hírlevél, 2011/1. szám, pp. 3-4.

[21] Az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának változásai, in Pro Publico Bono, 2017/3. szám, pp. 168-195. Letöltés az alábbi linkről.

[22] Az államélet válsága Carl Schmitt és Magyary Zoltán nézőpontjából, in Államtudományi Műhelytanulmányok, 2017. évi 3. szám Letöltés az alábbi linkről.

[23] Az állam fegyveres védelmének állam-és jogelméleti alapjai (Farkas Ádámmal közösen), in Farkas Ádám (szerk.): A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kérdései. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018, pp. 9-30. Letöltés az alábbi linkről.

[24] Az állami beavatkozás és a társaságok szabályozása a Franco-diktatúrában, in Diskurzus, 2012/1. szám, pp. 3-8. Letöltés az alábbi linkről.

[25] Az elektronikus állam: a polgárbarát közigazgatás Eldorádója? in Hornyák Szabolcs (szerk.): A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói. Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 2011, 173. p. ISBN: 978-615-5001-36-9.

[26] Államkudarc és államépítés, avagy egy valós kihívás koncepcionális értelmezései és a katonai kezelés állami aspektusai, in MTA Law Working Papers, 2020/2. Letöltés az alábbi linkről.

[27] Békévé oldja-e a harcot az emlékezés? Avagy a háborúhoz való jog, a szuverenitás és a globalizáció összefüggései, in Kecskés Gábor (szerk.): Doktori műhelytanulmányok 2013. Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2013, pp. 245-257. Letöltés az alábbi linkről.

[28] Bukott államok és a keresztény kisebbségek üldözése: diagnózis és terápia, in Kaló József – Ujházi Lóránd (szerk.): Budapest-Jelentés a keresztényüldözésről 2018. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018, pp. 181-188.

[29] Cardinal Aspects of Liberalization of International Trade, and its Effect on Nation-State Sovereignty, in Studia Juridica et Politica Jaurinensis, Issue No. 2., Vol. 1. (2014), pp. 20-26. Letöltés az alábbi linkről.

[30] Egy kiállítás benyomásai, avagy gondolatok a biztonsági állam kérdéseiről, in Magyar Bűnüldöző, IX. évfolyam, 1. szám (2018), pp. 56-61.

[31] Előszó, in Hörcher Ferenc – Pongrácz Alex (szerk.): Anthologia Philosophico-Politica. Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből. Szöveggyűjtemény. (Hörcher Ferenccel közös szerkesztésben). Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2020, pp. 8-9.

[32] Failed States and the Persecution of Christian Minorities: Diagnosis and Therapy. In József Kaló – Lóránd Ujházi (ed.): Budapest Report on Christian Persecution 2018. Dialóg Campus, Budapest, 2018, pp. 177-184. ISBN 978-615-5945-47-2. Letöltés az alábbi linkről.

[33] Fel-feldobott kő, avagy a nacionalizmus, a nemzetállam és a globalizáció összefüggéseinek recepciója, in Jog, Állam, Politika, V. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 105-125. Letöltés az alábbi linkről.

[34] Globalizáció: államelhalás vagy államépítés? in Takács Péter (szerk.): Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Gondolat Kiadó – MTA TK JTI – SZE DFK, Budapest -Győr, 2015, pp. 222-237. ISBN:  978 963 693 599 3 Letöltés az alábbi linkről.

[35] Gondolatok a sajtóról és annak szabadságáról. Kelemen Roland: Az első világháború sajtójogi forrásai című gyűjteménye nyomán, in Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 7. évfolyam, 1. szám (2019), pp. 135-143. Letöltés az alábbi linkről.

[36] Gondolatok a tulajdon(jog)ról, figyelemmel az Alaptörvény szabályozására, in Szoboszlai-Kiss Katalin – Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, pp. 407-418. Letöltés az alábbi linkről.

[37] Gondolatok az állami mozgáspályáról, in Győri Közjogi Hírlevél, 2010/2. szám, 6. p.

[38] Gyönyörű képességünk, a térrend. A Föld nomosza és annak aktualitása a XXI. században, in Jog, Állam, Politika, X. évfolyam, 3. szám (2018), pp. 105-121. Letöltés az alábbi linkről.

[39] Jogtani alapfogalmak, in Erdős Csaba (szerk.): Jogi ismeretek. Egyetemi jegyzet. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. – Széchenyi István Egyetem, Győr, 2015, pp. 12-27.

[40] Kérdések és válaszkísérletek a Nyugat és a nyugati jog szerepéről a globalizálódó világban (Szmodis Jenővel közösen), in Jogelméleti Szemle, 2019/3. szám, pp. 52-71. Letöltés az alábbi linkről.

[41] „Kinek az álma múlik a közérdeken?” Avagy az állam gazdaságpolitikai szerepvállalásának trendfordulói az abszolutizmustól a neoliberális versenyállamig és tovább…, in Lapsánszky András – Smuk Péter – Szigeti Péter (szerk.): Köz/érdek. Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017, pp. 95-122.

[42] Liberalizáljuk-e Gaiát? Ne tegyük! Felelet Fodor Gábornak, in Válasz Online. Letöltés az alábbi linkről.

[43] Megszelídülni emberi dolog? Recenzió Steven Pinker: Az erőszak alkonya című kö3yvéről, in Magyar Bűnüldöző, IX. évfolyam, 2. szám (2018), pp. 19-22.

[44] Megtalálni Ariadné fonalát, in Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, IV. évfolyam, 1-2. szám (2016), pp. 121-126.

[45] Ment-e a szuverenitáselméletek által a világ elébb? Avagy a szuverenitás fogalma Horváth Barna „Angol jogelméletében”, in Államtudományi Műhelytanulmányok, 2017. évi 5. szám. Letöltés az alábbi linkről. A tanulmány az alábbi kötetben is megjelent: Révész Béla (szerk.): A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója: Horváth Barna emlékkönyv. Iurisperitus Bt., Szeged, 2017, pp. 170-184.

[46] Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben. Doktori (PhD) értekezés. Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2015. 277. p.

[47] Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben – avagy megszelídíthető-e a globalizáció? Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 218. p. Letöltés az alábbi linkről.

[48] Pártpolitikától mérgezve, in Magyar Hang, 2. évfolyam, 38. szám (2019), 10. p.

[49] Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? A nemzetpolitika dimenziói a rendszerváltozást követően. (Rezümé), in Keserű Barna Arnold (szerk.): Batthyány Lajos Szakkollégium Évkönyve 2009-2011. Batthyány Lajos Szakkollégium, Győr, 2011, pp. 135-138. ISSN: 2060-9108

[50] Szlovák és magyar autonómiatörekvések a történelmi Felvidék területén, 1918-1938, in MTA Law Working Papers, 2019/7. Letöltés az alábbi linkről.

[51] Szuverenitás és alkotmányosság a globális erőtérben, in Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás; A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam-és Közigazgatás-tudományi Szakmai Folyóirata, 2016/1. szám, pp. 108-119. Letöltés az alábbi linkről.

[52] The Tropes of Globalization, in Kálmán János (ed.): Legal Studies on the Contemporary Hungarian Legal System. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2014, pp. 275-291. Letöltés az alábbi linkről.

[53] Thoughts on the Issues of the Safety State, in Magyar Bűnüldöző, X. évfolyam, 1-2. szám (2019), pp. 62-66. Letöltés az alábbi linkről.

[54] Ügyféli jogok egykor és ma, in Barabás Gergely (szerk.): Közigazgatási eljárásjog – a tananyagon túl. ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, 2012, pp. 63-74.

[55] Válságértelmezés a globalizáció korában. Artner Annamária: Tőke, munka és válság a globalizáció korában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2015, in Eszmélet, 27. évfolyam, 107. szám (2015), pp. 196-202. Letöltés az alábbi linkről.

[56] Vissza a jövőbe, avagy variációs lehetőségek a XXI. századi állam-és társadalomépítésre, in Diskurzus, V. évfolyam, 1. szám (2015), pp. 53-61. Letöltés az alábbi linkről

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: